Palvelut

Kauneus on sitä mikä tulee luonnosta. Sisältä. Kauneus on puhtautta, jota hengitän. Todellisuutta. Uskoa elämään. Kauneus on tätä hetkeä, johon sisältyy ripaus huomista. Totuus on sitä minkä kehossa tunnen. Sisäinen kauneus jakautuu ulkoisen kauneuden kanssa. Yhdessä olemme kauneuden kokonaisuus-minussa.

Kun haluat selvittää jonkun asian, sukella siihen.


Brida, Paulo Coelho

Työnohjaus ja prosessikonsultaatio

 

Työnohjausta yksilöille, työryhmille, esimiehille ja organisaatioille.

 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksessa käytän dialogisia ja voimavarakeskeisiä menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä sekä keho-mieli työskentelyä. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on luottamuksellisesta. Yhdessä asetetaan toimintaa tukevat tavoitteet, jotka edistävät ammatillista oppimista ja kehittävät työyhteisön toimintaa. Työnohjausta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

 

Suomen työnohjaajat ry (STOry) määrittelee työnohjauksen hyödyiksi

 

⦁ yhteiset tavoitteet selkiytyvät

⦁ tehtävät ja roolit jäsentyvät

⦁ työskentely sujuu paremmin

⦁ työssä jaksaminen paranee

⦁ muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät

⦁ johtaminen ja yhteistyö kehittyvät

⦁ tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

 

Prosessikonsultaatio tukee  organisaatiota ja työryhmää kehittämisessä,  muutoksessa ja muutosvaiheen suunnittelussa. Ongelmatilanteiden taustaa tutkitaan ja hahmotetaan yhteistyössä. Tutkivan prosessin tuloksena asiakas itse löytää keinoja ymmärtää tilannettaan ja ratkaista kohtaamiaan pulmia jatkossa.

 

 

Luontolähtöiset, kehollisuuden huomioivat työnohjaus- ja hyvinvointiryhmät

 

Luontoympäristössä tapahtuvassa  ryhmä- ja yksilötyöskentelyssä käytän toiminnallisia menetelmiä sekä keho-mieliharjoitteita. Ympäristö tuo työskentelyyn oman rauhoittavan elementtinsä ja antaa mahdollisuuksia erilaisiin kokemuksiin, jotka tukevat hyvinvointia ja luovat yhteisöllisyyttä.

 

 

Riippuvuusarviointi, - interventiot, terapia ja konsultaatio

 

Riippuvuuden ja elämänhallinnnan arvioinnissa käytän psykososiaalisen toimintakyvynmittaria (Noroma 2010) ja haastattelua.

Terapiassa ja interventioissa käytän työvälineinä kirjallisia tehtäviä,  transaktioanalyyttisen viitekehyksen teoriaa sekä kehollisia menetelmiä. Työskentelytapani on toipumisorientoitunut ja asiakkaan omia voimavaroja sekä elämänhallintaa vahvistava.